Algemene voorwaarden FC Barcelona Camps

Algemene voorwaarden van FC Barcelona Camps, waarin geregeld de binnen het kader van de
bedrijfsvoering van haar leden en medewerkers af te sluiten overeenkomsten met
Opdrachtgevers en derden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder
nummer 33.27.48.83.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan
onder:
1.1 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen en
Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van FC
Barcelona Camps.
1.2 “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de internetsite
“www.fcbarcelonacamps.nl van FC Barcelona Camps.
1.3 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met FC
Barcelona Camps aangaat.
1.4 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen FC Barcelona Camps en Opdrachtgever ter zake
van één of meer door My Goal ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen
diensten.
1.5 “Deelnamekosten”: de totale som van de door FC Barcelona Camps ‐ ter zake een met
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst ‐ te verlenen diensten inclusief BTW.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door FC Barcelona Camps gedane
aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende
overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende FC Barcelona Camps.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de
Opdrachtgever wordt door FC Barcelona Camps uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene
Voorwaarden gelden slechts indien FC Barcelona Camps daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit
de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn
met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven
worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van FC Barcelona Camps zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van
aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft
ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt en het formulier heeft verstuurd.
3.3 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 2 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand.
Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van
reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

4. Betaling
4.1 Bankoverschrijving
FC Barcelona Camps biedt de mogelijkheid via bankoverschrijving te betalen. Op de site
www.fcbarcelonacamps.nl en in de bevestigingsmail ontvangt u alle informatie over de betalingen
en rekening gegevens.
4.2 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Bij niet tijdige betaling behoudt FC Barcelona Camps zich het recht voor de Overeenkomst te
annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de
Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

5. Instructies en gedragsregels
5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van FC Barcelona Camps ter
bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de
gedragsregels te respecteren welke FC Barcelona Camps nageleefd wenst te zien tijdens het
verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering
van de Overeenkomst door FC Barcelona Camps in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan FC
Barcelona Camps van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit
voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

6. Aansprakelijkheid van FC Barcelona Camps
6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de
Deelnemer. FC Barcelona Camps aanvaardt ‐ behoudens ingeval van schade veroorzaakt door
opzet of grove schuld FC Barcelona Camps – geen aansprakelijkheid voor schade aan
(waardevolle)zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in
bewaring gegeven aan de staf FC Barcelona Camps, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 FC Barcelona Camps aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op
vergoeding bestaat uit hoofde van een reis‐ en ongevallenverzekering of uit hoofde van
(aansprakelijkheids‐) verzekeringen van derden die door FC Barcelona Camps bij de uitvoering van
de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid
van FC Barcelona Camps beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde
van haar (aansprakelijkheid‐)verzekering(en) aanspraak bestaat.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor FC Barcelona Camps en/of
enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming ‐ niet
naleving van de gedragsregels hieronder begrepen ‐ van Deelnemer.
7.2 Opdrachtgever zal FC Barcelona Camps vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding
van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van
faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering FC Barcelona Camps
8.1 Indien FC Barcelona Camps door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor
haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is FC Barcelona Camps
gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de
Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder
dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden. De opdrachtgever kan in
deze kiezen uit een andere locatie of 100% van het inschrijfgeld retour.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende
aanmeldingen voor deelname aan het Voetbalkamp. Hiervan is sprake indien het aantal
inschrijvingen minder bedraagt dan 50% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.

9. Restitutie
9.1 Bij elke inschrijving wordt € 5,00 annuleringsverzekering in rekening gebracht. Deze
verzekering zorgt ervoor dat opdrachtgever verzekerd is om (gedeeltelijk) geld terug krijgt in het
geval dat de opdrachtgever moet annuleren.
9.2 Bij annulering van de Overeenkomst voor een FC Barcelona Camps wordt per Deelnemer het
volgende bedrag in rekening gebracht:
* € 50,00 administratie/reserveringskosten, wanneer de annulering ontvangen is tot 60 dagen
voor aanvang van het evenement.
* € 100,00 administratie/reserveringskosten, wanneer de annulering ontvangen is tot 30 dagen
voor aanvang van het evenement.
* € 150,00 mocht de deelnemer vanwege een blessure voortijdig en binnen 30 dagen voor
aanvang van het evenement afhaken voor het FC Barcelona Camps.
* in alle andere gevallen van annuleren binnen 30 dagen voor aanvang van het evenement geldt
dat er geen restitutie plaats kan vinden.

10. Blessures
FC Barcelona Camps stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij
trainingen van FC Barcelona Camps en is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s)
en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de deelnemer.

11. Roken en alcohol
Bij FC Barcelona Camps wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan.
Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het FC Barcelona Camp.

12. Persoonlijke gegevens
12.1 FC Barcelona Camps vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering
van het kamp van belang kunnen zijn.
12.2 De verstrekte gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, anders dan informatie
verschaffing betreffende toekomstige evenementen.
12.3 Als iemand staat ingeschreven voor FC Barcelona Camps, rekenen wij erop dat deze persoon
in staat is aan het gehele programma mee te doen.

13. Het melden van bijzonderheden
13.1 Bij deelname aan FC Barcelona Camps, gaan we ervan uit dat er ten opzichte van
leeftijdsgenoten, geen significante leer‐ en ontwikkelingsachterstand is en de deelnemer zonder
aanpassingen kan deelnemen. Als dit niet zo is, dan is het verplicht dit bij boeking op te geven.
13.2 De deelnemer is verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger
gespeeld hebben, op te geven. Voorbeelden hiervan zijn: ADHD, medische bijzonderheden
(lichamelijk en geestelijk) en medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden (zoals
gescheiden ouders), een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar
wij als organisatie rekening mee moeten houden, etc. Als blijkt dat deze bijzonderheden niet bij
de boeking zijn doorgegeven, maar pas op bestemming worden gemeld, kan dit betekenen dat
verdere deelneming uitgesloten wordt.
13.3 Indien de deelnemer medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld is het mogelijk
dat u deze bij aanvang van de week geeft aan de begeleiders tezamen met een duidelijk
doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment
aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de
begeleiders worden afgegeven is FC Barcelona Camps niet verantwoordelijk.

14. Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van het voetbalkamp nog 14 dagen door FC Barcelona
Camps bewaard. Na deze periode is FC Barcelona Camps gerechtigd deze voorwerpen over te
dragen aan een goed doel.

15. Foto’s/video’s
15.1 Tijdens FC Barcelona Camps wordt er beeldmateriaal gemaakt ten behoeve van FC Barcelona
Camps promotiemateriaal. Mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang
kenbaar te maken.
15.2 Alle audio en/of visuele opnames door FC Barcelona Camps ten tijden van diens activiteiten
gemaakt zijn automatisch eigendom van FC Barcelona Camps/My Goal.
15.3 Bij aanmelding voor FC Barcelona Camps geeft men FC Barcelona Camps/My Goal het recht
beelden te gebruiken voor commerciële en/of promotionele doeleinden van FC Barcelona Camps.
15.4 U geeft, met deelname aan FC Barcelona Camps, automatisch toestemming om opgenomen
te worden in ons bestand voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief.
Indien dit niet is gewenst, dient men dit per e‐mail kenbaar te maken bij FC Barcelona Camps.

16. Overige bepalingen
16.1 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd
zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet
geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht
blijven.
16.2 Daar waar de algemene voorwaarden van FC Barcelona Camps niet in voorzien zal, bij een
vraag en/of klacht, een besluit worden genomen door de directie van My Goal/FC Barcelona
Camps en zal deze bindend zijn voor de afhandeling van de vraag/klacht.
16.3 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
16.4 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende
overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter van de rechtbank te Amsterdam.

//]]>